In deze algemene voorwaarden worden een aantal definitief gebruikt. Deze kunnen in enkelvoud en meervoud gebruikt worden: Lid, bezoeker en klant: een natuurlijk persoon die een Sub-Zero sessie ondergaat
Sessie, bezoek, rit: Een Sub-Zero sessie in de specifieke ruimte van Sub-Zero binnen Sport-Natural

 1. Adresgegevens
  1.1. Sub-Zero, gevestigd Gare du Nord 17, 1022LD te Amsterdam ingeschreven bij de KvK Amsterdam onder nummer 66637813

  onder moederbedrijf Sport-Natural vof

 2. Algemene bepalingen

  1. 2.1.  De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Sub-Zero

  2. 2.2.  Afwijkingen van de algemene voorwaarden dienen expliciet en schriftelijk tussen het lid en Sub-Zero overeen zijn gekomen.

  3. 2.3.  Is één van de bepalingen uit de Voorwaarden vernietigbaar op grond van strijd met een dwingendrechtelijke bepaling, dan

   blijven de Voorwaarden voor het overige van kracht. Partijen zullen in goed overleg de ongeldige en onverbindende

   bepaling(en) vervangen door een wel geldige bepaling.

  4. 2.4.  Sub-Zero is te allen tijde bevoegd de openingstijden, huisregels, prijzen, deze voorwaarden en andere voorwaarden te

   wijzigen.

  5. 2.5.  Het lid/klant is verplicht te allen tijde alle redelijke medewerking te verlenen teneinde Sub-Zero in staat te stellen de

   overeenkomst (op verantwoorde wijze) conform haar verplichtingen na te komen.

 3. Kledingvoorschriften en hygiëne

  1. 3.1.  Voor de veiligheid en gezondheid van de het lid dient de hij/zij ervoor te zorgen dat ieder bezoek waarvoor hij sessie(s) heeft

   geboekt, voldoet aan de volgende voorwaarden voordat de betreffende een sessie ondergaat:

  2. 3.2.  Hij/zij dient schoon ondergoed/zwemgoed of schone sportkleding te dragen;

  3. 3.3.  Hij/zij draagt geen elektronica die niet tegen water kunnen.

  4. 3.4.  Hij/zij gaat afgedouchte en schoon het bad in.

  5. 3.5.  Hij/zij gaat niet met het hoofd onder water bij het dragen van haarproducten.

 4. Contra indicaties voor het nemen van een ijsbad

  1. 4.1.  In een aantal gevallen kan een ijsbaden sessie gevaarlijk voor de gezondheid zijn. In die gevallen is een Sessie dan ook niet

   toegestaan dan wel is deze in sommige gevallen uitsluitend toegestaan nadat de huisarts of de apotheek toestemming voor

   de sessie heeft gegeven. Het gaat om de volgende gevallen:

  2. 4.2.  Het lid/klant is onder invloed van alcohol en/of drugs;

  3. 4.3.  Het lid/klant is zwanger;

  4. 4.4.  Het lid/klant heeft koorts;

  5. 4.5.  Het lid/klant heeft bloedarmoede;

  6. 4.6.  Het lid/klant is jonger dan 18 jaar oud;

  7. 4.7.  Het lid/klant heeft last van een koude allergie;

  8. 4.8.  Het lid/klant is een hartpatiënt, heeft in het verleden acute of heeft symptomatische hart- en/of vaatziekten gehad zoals

   (extreme of niet behandelde) hypertensie, hartklachten zoals hartaanval, hartinfarct, hartritmestoornissen, longembolie,

   myocarditis, etc.;

  9. 4.9.  Het lid/klant draagt een pacemaker;

   1. 4.10.  Het lid/klant heeft (de aandoening) perifeer arterieel vaatlijden (aderverkalking) en/of veneuze trombose;

   2. 4.11.  Het lid/klant heeft een cerebrovasculaire aandoening (hersenaandoening);

   3. 4.12.  Het lid/klant lijdt aan ongecontroleerde epileptische aanvallen;

   4. 4.13.  Het lid/klant heeft angina pectoris (vernauwing van de bloedvaten);

   5. 4.14.  Het lid/klant lijdt aan het syndroom van Raynaud;

   6. 4.15.  Het lid/klant heeft in de afgelopen zes maanden een chronische of acute ziekte gehad;

   7. 4.16.  Het lid/klant heeft een infectieziekte;

   8. 4.17.  Het lid/klant gebruikt medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden;

   9. 4.18.  de bloeddruk van Het lid/klant is niet binnen gezonde marges, oftewel bij een overdruk of onderdruk (in ieder geval als

  deze hoger is of gelijk is aan 180/95);

4.19. Het lid/klant heeft op het moment van de sessie of in het verleden lichamelijke klachten en/of ziektes (gehad) op basis

waarvan hij/zij kan vermoeden dat een sessie niet bevorderlijk of mogelijk zelfs schadelijk of gevaarlijk is voor zijn/haar

gezondheid
4.20. Het is de verantwoordelijkheid van het lid/de klant om ervoor te zorgen dat geen van Het lid/klant(s) waarvoor hij/zij

een sessie(s) heeft geboekt voldoet aan een van bovenstaande punten dan wel dat (de) Bezoeker(s) waar dit voor geldt goedkeuring heeft/hebben van hun huisarts of apotheek om een sessie te ondergaan.

5. Lidmaatschap

 1. 5.1.  Alle programma vormen hebben een lidmaatschapsperiode van minimaal één maand.

 2. 5.2.  Een programma bij Sub-Zero is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

 3. 5.3.  De betaalperiode van elk programma loopt per 4 weken.

 4. 5.4.  Bij inschrijving staat geformuleerd hoelang een programma duurt en vanaf welke datum deze opzegbaar is.

 5. 5.5.  Na de datum van opzegbaarheid wordt het programma maandelijks gecontinueerd.

 6. 5.6.  Elke vorm van gaat gepaard met schriftelijk (kan ook digitaal) toestemming.

 1. 5.7.  Begeleiding is mogelijk vanaf een leeftijd vanaf 12 jaar. Vanaf 12-17 jaar kan er uitsluitend onder begeleiding van een ouder gebruik gemaakt worden van het ijsbad. In beide gevallen is een handtekening van een verantwoordelijk ouder/verzorger verplicht.

 2. 5.8.  De lidmaatschapsperiode start vanaf het punt dat het startbedrag verschuldigd is.

 3. 5.9.  De automatische incasso wordt 1x per maand uitgevoerd.

 4. 5.10.  Het programma kan zijn/haar programma maximaal 1 kalendermaand per kalenderjaar op bevriezing zetten i.v.m. vakantie.

 5. 5.11.  Een bevriezing moet aangevraagd zijn middels een bevriesformulier. Tijdens de maand (en) dat het programma bevroren is,

  kan er geen gebruik gemaakt worden van de Sub-Zerociliteiten die in het programma inbegrepen zijn.

 6. 5.12.  Opzegging van een programma dient schriftelijk te worden aangegeven, voorzien van naam, handtekening en datering.

  Mondeling of telefonisch opzeggen is niet mogelijk.

 7. 5.13.  Opzegging van het programma dient tenminste één kalendermaand voor de einddatum van het lopende programma of

  addon te geschieden.

 8. 5.14.  Indien een lid verhuist, kan een verhuisregeling worden getroffen. De verhuisregeling geldt alleen wanneer een lid verder

  dan een straal van 19 km (gezien vanuit de routeplanner van de anwb) vanaf het adres van Sub-Zero is verhuist. Het lid kan

  dan de resterende maanden van zijn/haar lopend programma afkopen met een korting van 50%.

 9. 5.15.  Indien een lid ongeneselijk ziek is, kan een ziekteregeling worden getroffen. De ziekteregeling geldt alleen wanneer er een

  officiële verklaring van de behandelend arts kan worden getoond voorzien van handtekening en praktijkgegevens. Het lid

  kan dan de resterende maanden van zijn/haar lopend programma afkopen met een korting van 50%.

 10. 5.16.  Sub-Zero behoudt zich het recht voor, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of bij ander onaanvaardbaar

  gedrag het lidmaatschap te beëindigen.

6. Contributie

 1. 6.1.  De maandelijkse contributie dient 1 periode van 4 weken vooruit betaald te worden.

 2. 6.2.  Een overeenkomst met het lid komt pas tot stand op het moment dat Sub-Zero betaling heeft ontvangen voor de boeking van

  een sessie.

 3. 6.3.  De sessie(s), rittenkaarten en programma’s worden, indien via internet wordt geboekt, betaald op het moment van aanschaf

  van de sessie, rittenkaart of programma. Indien een sessie bij de locatie wordt aangeschaft dient het lid/de klant daar ook

  direct (voorafgaand aan de sessie) te betalen.

 4. 6.4.  Hiervoor kan gekozen worden voor automatische incasso, per Sub-Zeroctuur of pin. Sub-Zero accepteert geen contante

  betalingen.

 5. 6.5.  Indien ervoor wordt gekozen zelf de contributie over te maken dient dit bij het inschrijfformulier aangegeven te worden. Een

  maand programma met een minimale looptijd van 3 maanden dient 3 maanden vooruit betaald te worden. Voor een jaar –en

  2 jarig programma geldt een 6 maanden vooruitbetaling.

 6. 6.6.  Indien de contributie niet tijdig is voldaan zijn wij genoodzaakt een bedrag van €5,- aan administratiekosten in rekening te

  brengen.

 7. 6.7.  Sub-Zero heeft het recht om haar verplichtingen uit hoofde van het doorlopende abonnement op te schorten zolang het

  lid/de klant niet aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 8. 6.8.  Bij het geval van een betalingsachterstand zullen er per post 3 herinneringen gestuurd worden. Bij de

  herinneringen/aanmaningen zit een ideal link waar gemakkelijk mee betaald kan worden.

 9. 6.9.  Indien de betalingsachterstand niet tijdig is voldaan, zal de vordering betaald worden (inclusief bijkomende kosten) via het

  incassobureau.

 10. 6.10.  De contributie is verschuldigd tot aan het eind van de looptijd van het programma.

 11. 6.11.  Het lid/de klant kan de sessie(s) tot 2 uur vóór het moment van de sessie kosteloos annuleren. Een annulering kan

  telefonisch (020 22400840) worden gedaan, via email of via de Sub-Zero app.

 12. 6.12.  Sub-Zero behoud zich het recht voor de prijzen te wijzigen of te indexeren. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor

  of achteraf geen rechten ontleend worden.

 13. 6.13.  Eventuele indexering vindt plaats op 1 januari van het nieuwe jaar.

7. Aansprakelijkheid

 1. 7.1.  Voor gebruik van de diensten van Sub-Zero dient een disclaimer vooraf getekend te worden.

 2. 7.2.  Sub-Zero kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor opgelopen lichamelijk letsel en/of beschadiging of verlies van

  eigendommen.

 3. 7.3.  Een lid dient zorg te dragen dat van belang zijnde informatie betreffende medische gegevens en/of beperkingen

  doorgegeven worden aan Sub-Zero en met name aan haar medewerkers.

 4. 7.4.  Het lid/de klant dient ervoor te zorgen dat ieder bezoek waarvoor hij/zij sessie heeft geboekt, voldoet aan de volgende

  voorwaarden:

 5. 7.5.  Hij/zij is verplicht alle vragen voorafgaand aan het eerste bezoek volledig en naar waarheid te beantwoorden; ca. de

  disclaimer

 6. 7.6.  Hij/zij is verplicht bij het eerste bezoek de contra indicaties aandachtig te lezen en te bevestigen dat deze niet op hem/haar

  van toepassing zijn;

 7. 7.7.  Hij/zij is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen en instructies van en namens Sub-Zero.

 8. 7.8.  Hij/zij is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Sub-Zero zoals deze zijn vermeld op borden in de ruimte van de

  locatie, de huisregels van Sub-Zero etc.;

 9. 7.9.  Hij/zij dient zich te gedragen als goed bezoeker en respect te hebben voor andere bezoekers, de omgeving, het personeel

  van Sub-Zero en Sport-Natural en de ijsbaden, apparatuur, etc.

 10. 7.10.  Hij/zij is er van op de hoogte dat de materialen, cabines, apparatuur, etc. die worden gebruikt voor de sessie en op de

locatie bevinden zeer kostbaar zijn en hij/zij dient hier dan ook op zorgvuldige wijze mee om te gaan en deze uitsluitend

overeenkomstig hun bestemming en de aanwijzingen te gebruiken; 7.11. Hij/zij dient zich te (kunnen) legitimeren en meerderjarig te zijn.

8. Feestdagen, vakanties en bijzonderheden

 1. 8.1.  Sub-Zero behoud zich het recht de openingstijden en lesroosters aan te passen.

 2. 8.2.  Sub-Zero behoud zich het recht tijdens vakanties en feestdagen de openingstijden en lesroosters aan te passen.

 3. 8.3.  Tijdens de aangepaste openingstijden, lesroosters en/of uitvallende lessen is Sub-Zero geen restitutie van

  programmasgelden schuldig.

9. Huisregels

 1. 9.1.  Elk lid dient zich te houden aan de huisregels van Sub-Zero. Deze zijn te vinden op de website (www.sub-zero.cool) en in de

  app van Sub-Zero.

 2. 9.2.  Kledingsstukken of voorwerpen zoals tassen en jassen dienen in de kluisjes te worden geborgen. Wanneer dit niet mogelijk

  is of u dit niet wenst dienen deze in de kleedkamer te worden achter gelaten indien u bij ons een sessie doet.

 3. 9.3.  De kluisjes worden aan het eind van de avond gecheckt. U kunt dus geen voorwerpen in de kluisjes laten. Mocht dit toch

  gebeuren, vraag dan naar de gevonden voorwerpen.

 4. 9.4.  Sub-Zero behoudt zich het recht bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of anders

  gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door Sub-Zero, het lid de toegang tot Sub-Zero te ontzeggen en het lidmaatschap per direct te beëindigen zonder restitutie van de resterende contributie voor het programma tot diens einde looptijd.

10. Herroepen

10.1. Als het lid/de klant een consument is en elektronisch (een) sessie(s) heeft geboekt en betaald of als het lid/de klant als consument een rittenkaart heeft afgenomen of een maandabonnement heeft afgesloten kan het lid/de klant deze binnen 14 dagen na het moment van betalen (in het geval van een maandabonnement is dit de eerste betaling) zonder opgave van redenen ontbinden op grond van het herroepingsrecht. Als de Sessie eerder plaatsvindt dan het verstrijken van deze 14 dagen termijn, is dit op uitdrukkelijk verzoek van het lid/de klant en kan het lid/de klant na de Sessie geen beroep meer doen op het herroepingsrecht.

10.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen dient het lid/de klant Sub-Zero via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. per post of e-mail) op de hoogte te stellen van zijn/haar beslissing de Overeenkomst te herroepen. Deze verklaring kan naar het (e-mail) adres zoals vermeld op de website van Sub-Zero. Het lid/de klant kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

10.3. Als het lid/de klant de overeenkomst rechtsgeldig herroept, ontvangt het lid/de klant alle betalingen die hij/zij tot op dat moment heeft gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Sub-Zero op de hoogte is gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen, van Sub-Zero terug. In het geval van een abonnement of rittenkaart brengt Sub- Zero op deze betalingen het aantal al genoten Sessies tegen de individuele prijs van een Sessie (dus de prijs voor een losse boeking) in mindering. Sub-Zero betaalt het lid/de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee het lid/de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht zonder dat voor de terugbetaling kosten in rekening worden gebracht.

11. Toepasselijk recht/Geschillenbeslechting

 1. 11.1.  Op alle rechtsverhoudingen tussen Sub-Zero en het lid/de klant is Nederlands recht van toepassing.

 2. 11.2.  Alle geschillen in verband met de (totstandkoming van de) Overeenkomst en alle rechtsverhoudingen die daaruit

voortvloeien dienen aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde rechter in Amsterdam tenzij uit dwingend recht een andere rechtbank voortvloeit.